| 17:00 | Velika dvorana UM

Ali obstajajo za okolje primerni proizvodi?

Gregor Radonjič | Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

  • ekologija

  • | razvoj izdelkov

You can also see this video at Video Lectures.
We prepared a Facebook event.

Ko so posamezniki ali družba konfrontirani z vprašanjem podajanja svojih pogledov na okoljevarstveno problematiko, se večina odziva na način, ki problem reducira na ozka, poenostavljena, enodimenzionalna stališča (npr. trdni odpadki, industrijske emisije).

Koncept in družbena sprejemljivost pojma okolju primeren/prijazen proizvod sta v veliki meri odvisna od obdobja, v katerem le-ta nastajata. Odvisna sta od razvoja znanosti ter znanstvenega konsenza o tem, kaj je v nekem trenutku (ne)škodljivo, od kriterijev, ki si jih proizvajalci, uporabniki, zakonodajalci postavijo - ali upoštevati parcialne kriterije, ali pa celovit pristop, ki temelji na okoljskem življenjskem ciklu?

Kot kažejo tržni in zakonodajni trendi v razvitih gospodarstvih, lahko sklepamo, da bodo okoljevarstveni kriteriji vse bolj pridobivali na pomenu pri razvoju oziroma dizajnu proizvodov. Eno od pomembnih vprašanj pri tem bo, kako vedeti, kateri proizvodi so okolju prijaznejši kot drugi. Kako ločiti med ''greenwashingom'' in objektivnimi kriteriji? In, nenazadnje, ali pojem ''okolju prijazen izdelek'' sploh obstaja? Nov, celovitejši pogled na razvoj proizvodov zahteva drugačne kriterije. Takšen koncept si vse bolj utira pot ne le na trge, ampak tudi v zakonodajo. To prinaša številne možnosti za okoljske inovacije in dizajn - za ''izstop iz škatle''.

Gregor Radonjič

_DSC279
Gregor Radonjič je po osnovni izobrazbi uni. dipl.inž. kemijske tehnologije in doktor tehniških znanosti. Zaposlen je kot redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor za področje znanosti o blagu in tehnologijah, ter tudi kot predstojnik Katedre za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja na Ekonomsko-poslovni fakulteti, v okviru katere predava predmete s področja podjetniškega varstva okolja in tehnološkega razvoja.
Pod ožja strokovna področja, s katerimi se ukvarja, sodijo ocenjevanje vplivov izdelkov na okolje, analize življenjskih ciklov, razvoj embalaže in okoljski menedžment.

Poleg znanstvenih in strokovnih člankov ter referatov z omenjenih področij velja izpostaviti avtorstvo prve slovenske monografije o embalaži in varstvu okolja (2008), ter prvo celovitejšo študijo o razvoju okolju primernješih proizvodov v slovenskih proizvodnih podjetjih (2012), trenutno pa končuje novo monografijo o načrtovanju in razvoju okolju primernejše embalaže.