| 17:00 | Glazerjeva dvorana UKM

Nas narava lahko zapusti ali kaj so ekoremediacije?

Ana Vovk Korže | Mednarodni center za ekoremediacije, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

  • geografija

  • | ekologija

You can also see this video at Video Lectures.

Mnoge naravne nesreče, ki neusmisljeno zahtevajo številne smrtne žrtve so dokaz, da ima narava svojo pot in da se ji mora človek prilagoditi. Vedno se pretirani posegi v naravi s strani človeka vračajo v obliki plazov, poplav, suš, raznih bolezni in kot zmanjšanje rodovitnosti. Posledično ima narava manjše možnosti samočiščenja, zaradi česar nastajajo dodatne degradacije v okolju. Morda so rešitev ekoremediacije (ERM), ki se po svetu vse bolj uveljavljajo, ne samo zaradi okoljskega vidika, temveč tudi ekonomskega in socialnega. Torej so ERM tudi implementacija trajnostnega razvoja, ki ga danes tako opevamo, pa ne najdemo pravih poti.

Z ekoremediacijskimi metodami na trajnostni način z naravnimi elementi varujemo, obnavljamo in čistimo okolje. Z njimi zajamemo vsaj tri pomembne funkcije, ki jih imajo naravni ekosistemi: samočistilno funkcijo, zadrževanje vode in zagotavljanje biološko raznolikega habitata. Z ekoremediacijami zadržujemo vodo v rečnem sistemu in preprečujemo poplave. V sušnem obdobju tako zadržano vodo uporabljamo za zalivanje oziroma bogatenje vodotokov in podtalnice. Vsi naravni in tudi sonaravni elementi imajo veliko samočistilno sposobnost. Trije glavni sestavni deli – substrat, mikrobi in rastline – so sposobni zmanjšati s pomočjo vgradnje v rastlinsko in živalsko biomaso. S pravilno izbiro rastlinskih vrst, z njihovim pravilnim gojenjem in rednim količino hranilnih in strupenih snovi s pomočjo filtracije, različnih razgradnih procesov v anoksičnih ali oksičnih razmerah ter z odstranjevanjem prirastka biomase lahko tako kontrolirano odstranjujemo onesnaževala in s tem čistimo vodo in tla. Tretja pomembna funkcija s stališča ohranjanja naravnega ekosistema je biološka raznolikost habitata in je del biotske pestrosti. Biotska pestrost je pestrost življenjskih oblik (vrstna pestrost), genov (genska pestrost) ter ekosistemov (ekosistemska pestrost), habitatov in ekoloških procesov. Večja kot je biotska pestrost, večja je stabilnost naravnih sistemov. To je bistvena lastnost biotske pestrosti, saj večja pestrost omogoča večjo prožnost ekosistema. To komponento biološke pestrosti lahko imenujemo ekosistemska usluga. Naslednja njena komponenta so biološki viri (za prehrambeno, farmacevtsko, lesno industrijo) ter sociološka komponenta, ki nudi rekreacijske, kulturne in estetske vire. Vse našteto daje dodaten smisel varovanju, obnavljanju ter ohranjanju vodnih in obvodnih sistemov.

Ana Vovk Korže

Ana Vovk Korže
Dr. Ana Vovk Korže je redna profesorica za področje geografije in ustanovitljica ter vodja Mednarodnega centera za ekoremediacije, Pisarne za okoljsko informiranje in Terenskega laboratorija za analize vode in prsti. Dela na področjih ekoremediacije, ekologije in regionalnega trajnostnega razvoja ter izobraževanja in sodelovanja z javnostjo. Vodi projekte vključevanja ekoremediacij v izobraževalne sisteme, priprave inovativnih razvojnih programov in strategije razvoja podeželja in urbanih območij z ekoremediacijami. Je avtorica več učbenikov za slovenske in tuje šole, vodi mednarodne seminarje in razvija inovativne pristope za izkustveno vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Z regionalno geografskimi študijami sodeluje pri lokalnih projektih in vodi procese vključevanja javnosti v okoljsko odločanje. Ukvarja se z vzpostavljem učilnic v naravi, učnih poligonov in povezavami z regijami. Je članica mednarodnih in slovenskih združenj: Global Water Partnership, European Society Soil Conservation in Geographical Association, Sklada Si.voda, Pedološkega društva, Geografskega društva in drugih organizacij.