| 17:00 | Miklošičeva dvorana UM

Poslovna etika v slovenskih podjetjih: med mitom in realnostjo

Vojko Potočan | Katedra za organizacijo in informatiko Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

  • ekonomija

  • Kakšno je stanje poslovne etike v slovenskih podjetjih?
  • Kdo in v čigavem imenu oblikuje poslovno etiko v slovenskih podjetjih?
  • Kako poslovna etika vpliva na delovanje slovenskih podjetij?

Številni primeri iz tuje in domače poslovne prakse dokazuje, da podjetje vedno ne izpolnjujejo pričakovanja okolja glede njihovega delovanja. Na drugi strani moderna podjetja poskušajo celovito zadovoljiti pravne, tržne in okoljske zahteve njihovega notranjega in zunanjega okolja. Podjetja običajno razpolagajo z omejeno razpoložljivi viri in delujejo v zaostrenih pogojih delovanja. Zato lahko na svoje poslovanje vplivajo predvsem z izboljšanjem managementa, tj. celovitim inoviranjem managementa, vključijo z inoviranjem njegovega sistema vrednot-kulture-etike-norm managementa. V tem okviru etika predstavlja kritični čustveni del človeških značilnosti. Lahko jo opredelimo tudi kot subjektivni del izhodišč za kakršno koli človeško delovanje/vedenje, vključno s poslovanjem. Poslovna etika je za poslovanje enako pomembna kot znanje in zunanji/objektivni pogoji poslovanja, zato ker na delovanje ljudi sinergijsko vplivajo racionalni, čustveni in duhovni dejavniki. Literatura o etiki podjetij vključuje obravnavo različnih področij in/ali vidikov delovanja in vedenja, kot so etika managementa, etika zaposlenih, etika organizacijskih odnosov, funkcionalna etika, itd. Istočasno se različni avtorji soočajo s številnimi dilemama o uporabo in rezultatih poslovne etike v podjetjih, kot so npr: Kako bolj celovit razumeti poslovno etiko? Kako zagotoviti ustrezno etično delovanje/vedenje podjetij? Kdo in kako oblikuje poslovno etiko v slovenskih podjetij? Kakšno je razvitost poslovne etike v slovenskih podjetjih?

Vojko Potočan

Vojko Potočan
Dr. Vojko Potočan, rojen 1962, je redni profesor za področji Organizacije in Managementa. Pri pedagoškem procesu (na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju) sodeluje na treh slovenskih univerzah in na treh tujih (Nemčija, Hrvaška, Češka). Izvedel je več študijskih obiskov v tujini (npr. University of Gent, Belgija; University of Greenwich, London, UK; University of Economics, Vienna, Austria), kjer je kot gostujoči profesor več krat predaval in izvedel osem različnih strokovnih seminarjev. Do sedaj je objavil 450+ tekstov (350+ v tujih jezikih v 32 državah), vključno z osmimi knjigami, desetimi samostojnimi poglavji v knjigah izdanih pri tujih mednarodnih založbah in bil urednik številnih zbornikov in knjig. Njegov raziskovalni interes vključuje organizacijo, management in poslovno etiko.