| 17:00 | Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor

Cestni otroci in brezdomna mladina

Andrej Naterer | Univerza v Mariboru

  • družba

  • | sociologija

Osnovni cilj predavanje je predstavitev problema cestnih otrok in brezdomne mladine v globalni perspektivi. Predavanje bo strukturirano v tri tematske sklope, od katerih bo prvi predstavil generalne značilnosti pojavov cestnih otrok in brezdomne mladine v medkulturni perspektivi, drugi sklop bo obravnaval glavne vzroke mladoletniške brezdomnosti, tretji pa predstavil glavne težave pri raziskovanju, resocializaciji in reintegraciji populacije.

Andrej Naterer

Andrej Naterer 300x300
Andrej Naterer je zaposlen kot docent na Oddelku za sociologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru. Primarno znanstveno raziskovalno polje, s katerim se ukvarja, je vezano na mlade, še posebej v povezavi z rizičnimi življenjskimi stili in socialno marginalizacijo. Med študijem sociologije in filozofije na Univerzi v Mariboru se je začel ukvarjati s terenskim delom s področja socialne antropologije. Po opravljeni diplomi se je vpisal na doktorski študij antropologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je leta 2010 doktoriral. Od leta 2000 do 2012 je opravljal antropološko terensko delo med cestnimi otroci v Ukrajini, leta 2003 pa je opravil tudi dvomesečno antropološko terensko delo med cestnimi otroci v Indiji. Je avtor znanstvene monografije Bomži, cestni otroci v Makejevki in urednik zbornika Subkulture.